• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Przemysł Metali Nieżelaznych Przyjazny Swoim Seniorom
    KRS 0000312250

Prowadzone działania
Bazowym celem fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy aktualnym i byłym członkom SITMN, którzy uzyskali uprawnienia emerytalne lub rentowe, w tym również członkom ich najbliższej rodziny.
Realizacja celu wymagać będzie podjęcia szeregu trudnych i pracochłonnych zadań, w tym w szczególności takich jak:
- opracowanie katalogu obszarów problemowych seniorów wymagających zorganizowanej pomocy-opieki,
- opracowanie "księgi" wolontariatu - opisujący jakiego rodzaju wolontariat byłby dla realizacji celów fundacji nieodzowny,
- opracowanie wykazu osób wymagających pomocy-opieki z podziałem wg obszarów problemowych zorganizowanej pomocy-opieki,
- opracowanie katalogu działań inicjujących podejmowanie przez seniorów ponownej aktywności życiowej,
- opracowanie katalogu opisów organizacji, których cele mogłyby być realizowane wspólnie z celami naszej fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.