• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym
    KRS 0000315243

Celem działania fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, patologicznych, zagrożonych demoralizacją lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz aktywizacja i rehabilitacja zawodowa, edukacyjna i społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dotkniętej biedą i ubóstwem oraz rehabilitacja i integracja spoleczna osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie imprez publicznych propagujących cele i działalność Fundacji,
- prowadzenie szkoleń dla osób działających w ramach Fundacji,
- organizowanie zajęć, imprez, wypoczynku i rekreacji, wycieczek, zielonych szkół - udzielanie pomocy finansowej dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych (konkursów, koncertów, akcji reklamowych, imprez masowych, akcji charytatywnych, kwest, zbiórek)
- prowadzenie rehabilitacji i aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczaniu ich z życia społecznego i zawodowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.