• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Pediatrii
    KRS 0000315450

Celem powstania Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, która jest realizowania poprzez wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi pediatrii, świadczenie pomocy dzieciom chorym, w szczególności dzieciom hospitalizowanym oraz prowadzenie i wspieranie programów profilaktycznych dla dzieci zdrowych i ich rodziców.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działań edukacyjnych służących profilaktyce zdrowia dzieci poprzez pomoc finansowa w realizacji działań profilaktycznych, a w szczególności:
- programów profilaktycznych kierowanych do określonych grup dzieci,
- szkoleń dla rodziców,
- szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek, pedagogów i wszystkich innych osób, od których zależy zdrowie dzieci,
- druku poradników i innych materiałów medycznych służących poprawie opieki nad dzieckiem.
2. Wspieranie finansowe wybranych oddziałów dziecięcych:
- przekazywanie środków finansowych i rzeczowych na remonty i rozbudowę,
- finansowanie zakupu urządzeń służących poprawie warunków, jakości oraz skuteczności leczenia dzieci.
3. Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze prozdrowotnym i edukacyjnym.
4. Prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących roli opieki pediatrycznej.
5. W uzasadnionych przypadkach i w miarę dostępnych środków po spełnieniu podstawowych zadań Fundacja może udzielać pomocy dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.