• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Salutaris
    KRS 0000315678

Celem Stowarzyszenia jest wyłącznie działalność statutowa na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, poszkodowanych przez los polegająca na:
1. wspieraniu działalności społecznej, kulturalnej, naukowej, oświatowej na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, poszkodowanych przez los,
2. pomoc w pozyskiwaniu funduszy na leczenie, rehabilitację i pomoc socjalną dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, poszkodowanych przez los,
3. pomoc ludziom niedołężnym, pokrzywdzonym przez los,
4. przeciwdziałanie wykluczeniom ludzi ze społeczeństwa, nietolerancji i ksenofobiom,
5. propagowanie i wdrażanie terapii z udziałem zwierząt ukierunkowanych na chorych ludzi,
6. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom, dzieciom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin, dzieci i osób,
7. działalności charytatywnej i dobroczynnej
8. promocji i organizacji wolontariatu.
9. działalności na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Prowadzone działania
Pomoc osobom niepełnosprawnym, które zostały objęte patronatem Stowarzyszenia Salutaris.
Organizujemy różnego rodzaju imprezy charytatywne - bale, koncerty, aukcje itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.