• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Irasiad - Zagubionym
    KRS 0000315823

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt w tym:
1) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
2) niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym,
3) wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt,
4) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami,
5) propagowanie humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką,
6) propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt,
7) propagowanie kultury kynologicznej (sporty z psem, pielęgnacja, hodowla),
8) ochrona środowiska przyrodniczego,
9) zwiększanie dostępności do zasobów środowiska osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.