• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Tezeusz
    KRS 0000315831

Misja
1. Ewangelizacja, prowadzona głównie poprzez Internet, skierowna w szczególności do katolików pragnących pogłębienia swej wiary, a także do członków innych wspólnot chrześcijańskich, wyznawców innych religii oraz niewierzących i agnostyków poszukujących Boga.
2. Tworzenie w Internecie i poza nim przestrzeni dialogu teologicznego, humanistycznego i egzystencjalnego dla katolików, chrześcijan, wyznawców innych religii, agnostyków i niewierzących.
3. Udostępnianie w Internecie oraz popularyzjacja tekstów wybitnych myślicieli chrześcijańskich i niechrześcijańskich.
4. Promocja powołania świeckich w Kościele katolickim, a w szczególności namysł nad specyfiką ich duchowości oraz propagowanie pełniejszego ich uczestnictwa we współtworzeniu wspólnoty kościelnej i udziału w decyzjach eklezjalnych.
5. Działania w dziedzinie kultury i edukacji na rzecz integracji obywateli Polski z Europą, w szczególności poprzez popularyzację dziedzictwa chrześcijańskiego i humanistycznego kultury euro-atlantyckiej oraz wymianę kulturalną i egzystencjalną między Polakami a członkami innych wspólnot narodowych.
6. Refleksja nad rolą Internetu i jego popularyzacja jako narzędzia ewangelizacji, dialogu religijnego i światopoglądowego, upowszechniania kultury humanistycznej i promocji świeckich w Kościele.
7. Propagowanie w duchu społecznego nauczania Kościoła katolickiego solidaryzmu społecznego i współodpowiedzialności za dobro wspólne społeczności lokalnych, Polski, integracji Europy oraz pokoju i sprawiedliwości na świecie.

Prowadzone działania
Fundacja prowadzi katolicki portal internetowy o charakterze religijnym, filozoficznym i kulturalnym. Prowadzimy również Dom Pracy Twórczej Tezeusza w Kasince Małej, będący miejscem spotkań, pracy oraz wypoczynku dla osób zajmujących się działalnością artystyczną i naukową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.