• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Bliżej Serca"
    KRS 0000315988

Fundacja została powołana w celu:
- Wyrównywania szans dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej.
- Pomoc zdolnej młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
- Wspomagania rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
- Propagowania zdrowego trybu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
- Wspomagania działalności organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
- Prowadzenia działalności charytatywnej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.