• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce
    KRS 0000316764

Prowadzone działania to:
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z SP Maćkówka
- wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły
- ochrona i promocja zdrowia
- działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
- pozyskiwanie sprzętu i pomocy dydaktycznych
- organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci
- upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji
- upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.