• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez zg. SS Boromeuszek
    KRS 0000316786

Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (kobiety). Liczba miejsc: 65.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu. Dom zapewnia również usługi opiekuńcze polegające na udzieleniu pomocy w podstawowych czynnościach, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, także usługi wspomagające polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców DPS, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców DPS.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.