• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Bliżej Ciebie" przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy
    KRS 0000317134

Misja
Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań wychowawczo-opiekuńczych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Prowadzone działania
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych i dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Wielokierunkowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
Pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych oraz reprezentowanie ich interesów.
Działania na rzecz aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Promocja i organizacja wolontariatu.
Działania wspomagające rozwój wspólnot, społeczności szkolnej.
Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Ochrona i promocja zdrowia.
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży .
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Wspieranie wybranych zadań statutowych Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy ze szczególnym uwzględnieniem:
a) rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych,
b) organizowania specjalistycznej pomocy i opieki medycznej oraz pozyskiwania dóbr i właściwego sprzętu rehabilitacyjnego,
c) dostępu do kultury i rekreacji
Rozszerzanie działalności stowarzyszenia i Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy poprzez współorganizację:
a) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
b) warsztatów terapii zajęciowej
c) środowiskowego domu samopomocy
d) rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.