• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bielsku-Białej
    KRS 0000317277

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności:
1) tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom,
2) przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym,
3) ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, dyskryminają, przemocą, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci,
4) pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych,
5) łagodzenie skutków ubóstwa rozdzin wychowujących dzieci,
6) wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.