• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Umiem"
    KRS 0000318531

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
2. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.
3. Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz interwencyjnej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną.
4. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń konwencji międzynarodowych.
5. Szerzenie oświaty zdrowotnej, higiena zdrowotna.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia.
7. Edukacja rówieśnicza.
8. Edukacja społeczno-prawna.
9. Kształtowanie osobowości młodych ludzi
10. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej.
11. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych.
12. Rozwijanie międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży.
13. Przeciwdziałanie powstawaniu i utrzymywaniu się bezrobocia.
14. Wspieranie placówek prowadzących działalność charytatywną, kulturalną i oświatową.
15. Edukacja i działalność mająca na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie inicjatyw wychodzącym naprzeciw problemom społecznym takim jak: bezrobocie, ksenofobia, dyskryminacja, depresja, problemy mniejszości narodowych i wyznaniowych.
16. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
17. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych.
18. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży
19. Rozwijanie idei wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.