• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie Zdroju
    KRS 0000318961

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność a w szczególności: tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom, przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, ochrona dzieci przed patologią społeczną - przemocą, złym traktowaniem, dyskryminacją.
Upowszechnianie środowiskowego, prorodzinnego modelu opieki, zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną.
Podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci.

Prowadzone działania:

"Ośrodek Wsparcia Rodziny"
Otwarty od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00, w środy od 9:00 do 18:00.
Naszymi klientami są osoby uzależnione i współuzależnione od środków zmieniających świadomość, ofiary i świadkowie przemocy domowej oraz sprawcy, osoby potrzebujące wsparcia i pomocy społeczno-prawnej.
Formy pomocy:
- wsparcie psychologiczne
- pomoc społeczno-prawna
- informacje i porady
- mediacje
- grupy wsparcia
- interwencje w środowisku.

"Środowiskowe Ognisko Integracyjne"
Otwarte od poniedziałku do piątku od 11:00 do 16:00.
Uczestnikami są dzieci z rodzin najuboższych zagrożonych patologią społeczną w wieku od 6 do 15 roku życia w tym także dzieci niepełnosprawne, którym udzielamy wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych, rówieśniczych, pomagamy w nauce szkolnej, rozwijamy zainteresowania w tym zawodowe poprzez prowadzenie zajęć.
Organizujemy dla nich wypoczynek w czasie ferii zimowych i wakacyjnych.

Prowadzimy również koło dzieci niepełnosprawnych na terenie powiatu świdwińskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.