• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Twoja Sprawa"
    KRS 0000319230

Stowarzyszenie Twoja Sprawa jest organizacją, której statutowym celem jest ochrona interesu konsumentów. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 319230 w dniu 8 grudnia 2008 roku. Już wcześniej jednak członkowie Stowarzyszenia i osoby z nim związane włączali się w różne inicjatywy obywatelskie mające na celu sprzeciwianie się niektórym przekazom w przestrzeni publicznej, które naruszają interesy konsumentów, w szczególności poprzez rozpowszechnianie reklam i innych przekazów w przestrzeni publicznej szkodliwych dla dzieci i młodzieży oraz w inny sposób godzące w dobre obyczaje. O działaniach sprzed rejestracji Stowarzyszenia możesz przeczytać tutaj.

Cele Stowarzyszenia:
- współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie aktywności społecznej obywateli Rzeczpospolitej Polskiej;
- ochrona interesów konsumentów, w szczególności ochrona przed reklamą niezgodną z prawem lub dobrymi obyczajami;
- ułatwianie obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej wyrażania opinii na temat przekazów obecnych w przestrzeni publicznej, w szczególności na temat reklam, przejawów kultury masowej i innych przekazów medialnych;
- przeciwdziałanie przekazom w przestrzeni publicznej, szczególnie w kulturze masowej i reklamie, które godzą w dobre obyczaje, rodzinę i przyrodzoną godność człowieka lub które są szkodliwe dla dzieci i młodzieży;
- promowanie szczególnie dobrych treści obecnych w kulturze masowej, reklamie i innych przekazach w przestrzeni publicznej, upowszechniających dobre obyczaje, wartości rodzinne, przyrodzoną godność człowieka oraz dobro dzieci i młodzieży;
- integrowanie i wspomaganie obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, w tym osób zainteresowanych działaniami Stowarzyszenia, w podejmowaniu inicjatyw o charakterze obywatelskim, które będą przyczyniać się do obrony i promowania dobrych obyczajów, wartości rodzinnych, przyrodzonej godności człowieka i dobra dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.