• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
    KRS 0000319244

Celem działalności stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, społecznej, ekonomicznej i komfortu życia codziennego dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę, w szczególności:
1) Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych, pracodawców, szkół, uczelni i innych instytucji.
2) Podniesienie znaczenia samokontroli dla prawidłowego i skutecznego leczenia cukrzycy.
3) Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego na cukrzycę w państwie i społeczeństwie.
4) Integracja środowiska dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę, ich rodzin pomiędzy sobą oraz z ludźmi zdrowymi.
5) Organizowanie i prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowo-edukacyjnej.

Stowarzyszenie jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa oraz prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób.

Tożsamość Stowarzyszenia kształtowana jest w oparciu o zasady:
a) równości szans wszystkich dzieci i młodzieży z cukrzycą w dostępie do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych dzieci i młodzieży;
b) sprawiedliwego, równego traktowania i poszanowania podmiotowości i godności dziecka;
c) tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów, integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych;
d) działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.