• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "ABEON"
    KRS 0000319482

Misja
Działania na rzecz:
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2) rozwoju wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, sportu
i kultury fizycznej,
3) wspomagania rozwoju zainteresowań przy pomocy realizowanych projektów,
4) pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin, w tym osób niepełnosprawnych,
5) profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
6) wspomagania osób oraz rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo,
7) organizowania pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz integracji z nim,
8) ochrony i promocji zdrowia,
9) wspomagania osób niepełnosprawnych,
10) ekologii i ochrony środowiska,
11) kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
12) podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
13) wspomagania charytatywności oraz rozwoju wolontariatu,
14) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Prowadzone działania
Głównym obszarem działania organizacji jest prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z siedleckich gimnazjów. Zakres działalności obejmuje zajęcia ogólnorozwojowe kształtujące umiejętności społeczne i twórcze oraz zajęcia specjalistyczne rozwijające zainteresowania. Świetlica mieści się przy ulicy Kolejowej na terenie, na którym młodzież potrzebuje miejsca do spędzenia wolnego czasu w sposób bezpieczny i konstruktywny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.