• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Otwarte Serce
    KRS 0000319522

Cele fundacji:
1. Wszechstronny i integralny rozwój osobowy człowieka (emocjonalny, intelektualny, społeczny, duchowy).
2. Edukacja oraz wychowanie ku uniwersalnym wartościom.
3. Przywracania terapeutycznego charakteru pracy i jej wartości w życiu człowieka.
4. Pomoc osobie w poszukiwaniu i odnajdywaniu sensu życia.
5. Kształtowanie świata bardziej sprawiedliwego.
6. Międzypokoleniowy dialog.
7. Zapobieganie marginalizacji i patologizacji społecznej.
8. Wsparcie, pomoc oraz formacja osób wymagających szczególnej opieki (m.in. ubodzy, uzależnieni, bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach, bierni zawodowo, z tzw. grupy ryzyka zagrożenia społecznego).
9. Profilaktyka i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom.
10. Krzewienie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego.
11. Ochrona środowiska, troska o jego integralność oraz podnoszenie świadomości społecznej z tych obszarów.
12. Podwyższanie kwalifikacji społeczeństwa.

Sposoby działania:
Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i płatną non profit działalność pożytku publicznego:
1. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
2. Prowadzenie punktów poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz konsultacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Profilaktyka uzależnień.
4. Organizowanie kampanii społecznych.
5. Prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów psychologiczno-pedagogicznych i programów psychoedukacyjnych.
6. Organizowanie form doskonalenia w zakresie praktycznych umiejętności dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
7. Popularyzowanie zdrowego stylu życia, rozwoju kultury fizycznej, rekreacji, współorganizowanie akcji turystycznych, imprez kulturalnych, sportowych, kolonii, wypoczynku i innych form spędzania wolnego czasu.
8. Stwarzanie warunków dla terapeutycznego charakteru pracy człowieka.
9. Wspieranie inicjatyw społecznych i wolontariatu.
10. Propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia społecznego.
11. Wydawanie i publikowanie opracowań i materiałów specjalistycznych.
12. Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
13. Inicjowanie i wspieranie integracji rodzinnej, wspólnie spędzonego czasu, pomoc w budowaniu więzi rodzinnych.
14. Działania w kierunku uczestniczenia osób w życiu kulturalnym i artystycznym, a także kreowania własnych inicjatyw i postaw twórczych.
15. Współpraca z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.