• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Bliżej Dzieci"
    KRS 0000320711

Główne cele realizowane przez Stowarzyszenie to:
1. Pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa najuboższym dzieciom, z rodzin rozbitych, wielodzietnych oraz patologicznych .
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych.
3. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w ich rozwoju i usamodzielnieniu.
4. Wspieranie rozwoju społecznego, poznawczego, kulturalnego oraz uzdolnień dziecka.
5. Organizowanie wypoczynku /letniego i zimowego/ oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie "Bliżej Dzieci" działa na rzecz dzieci i młodzieży, a głównym celem działalności jest wszechstronna pomoc dzieciom znajdującym się pod opieką Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie, w którego skład wchodzą Dom Dziecka i Powiatowy Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii oraz pomoc rodzinom, a w szczególności dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu szczycieńskiego oraz w szczególnych przypadkach z innych obszarów Polski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.