• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej
    KRS 0000321060

WIZJA IBRAS
Wyobraźcie sobie edukację jako wielką przygodę, która jest jak wędrówka na szczyt wymaga wysiłku ale daje ogromną radość i satysfakcję.
Wyobraźcie sobie, że uczenie się daje poczucie sensu, rozwija kompetencje potrzebne w rożnych sferach życia.
Wyobraźcie sobie uczniów pracujących w zespołach nad rozwiązaniem zadania, uczniów którzy uczą się od siebie na wzajem.
Wyobraźcie sobie egzamin podczas którego uczniowie rozwiązują zadania w grupie.
Wyobraźcie sobie zajęcia gdzie ADHD nie ma znaczenia. Zajęcia podczas których możesz wstać i przejść się po pomieszczeniu jeżeli tego potrzebujesz, gdzie nie siedzisz w ławkach tyłem do innych osób.
Takiej edukacji chcemy i taka edukację stosujemy. Uważamy, że tylko taka edukacja ma sens i przyszłość.
Edukacja to nasza pasja.

MISJA IBRAS
Wspierać i uzupełniać system edukacji tak, żeby osoby w wieku szkolnym nabywały trzech kluczowych kompetencji:
- umiejętności uczenia,
- kompetencji społecznych i obywatelskich oraz
- innowacyjności i przedsiębiorczości.

Definicje

Umiejętność uczenia
„Umiejętność uczenia się” to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. Kompetencja ta oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek. Umiejętność uczenia się pozwala osobom nabyć umiejętność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się i ogólnych doświadczeń życiowych w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy i umiejętności w różnorodnych kontekstach – w domu, w pracy, a także w edukacji i szkoleniu. Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we własne możliwości.

Kompetencje społeczne i obywatelskie
Są to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, a także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby. Kompetencje obywatelskie przygotowują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa.

Innowacyjność i przedsiębiorczość
Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowią one wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy pomagając im uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans; są podstawą bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinny one obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie.

Więcej: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_pl.pdf

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.