• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Przyjaciół Pałacu Bruhla"
    KRS 0000321086

Misja
Celem Fundacji jest uwrażliwienia osób prywatnych, firm i instytucji na problemy ratowania i ochrony zabytków, promowania kultury w świecie, poszukiwania optymalnych programów w zakresie ochrony zabytków i pomników przyrody, a także aktywizowania społeczeństwa do działań na rzecz opieki nad zabytkami. Prowadzi działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Prowadzone działania
Naczelnym celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. To przede wszystkim ochrona i restauracja obiektów historycznych, zabytkowych założeń parkowych, dóbr kultury,działalność kulturalna, zapobiegająca niszczeniu zabytków kultury materialnej oraz propagowanie ochrony dziedzictwa narodowego i międzynarodowego.

Dodatkową działalnością Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, wspieranie lokalnego społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży, będącej w trudnej sytuacji życiowej, popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących ich wszechstronnemu rozwojowi, wspieranie młodzieży w dostosowaniu do nowych warunków pracy i życia - integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.