• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców "Przyjaciele Dziesiątki"
    KRS 0000321827

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły, w tym przygotowanie uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznej Polski,
2) zapewnienie Stowarzyszeniu środków finansowych pochodzących ze składek, darowizn, funduszy w tym europejskich na realizację zadań wynikających z celów Statutowych Stowarzyszenia.
3) integrowanie środowiska lokalnego wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia i jego wychowaniem
4) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Prowadzone działania:
1) organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia i środowiska przy udziale uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego,
2) organizowanie specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i grup wsparcia dla uczniów i ich rodzin, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym lub sprawiających problemy wychowawcze,
3) wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wybitnie uzdolnionych lub niepełnosprawnych,
4) organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych i wakacyjnych, obozów i "zielonych szkół",
5) wspieranie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dziesiątka" - i działalności sportowej szkoły,
6) wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ich udziału w konferencjach i szkoleniach,
7) tworzenie własnego systemu stypendialnego,
8) współpracę z samorządem terytorialnym w realizacji jego zadań, w tym związanych z pomocą społeczna,
9) prowadzenie działalności wydawniczej,
10) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów prawa wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem działalności szkoły i realizacji jej zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.