• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasz Wielbark"
    KRS 0000321956

1. Organizowanie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.
2. Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, oświatowym, na rzecz ochrony środowiska.
3. Organizowanie imprez charytatywnych.
4. Organizowanie akcji i działań o charakterze dobroczynnym.
5. Działalność edukacyjna,wydawnicza i badawcza.
6. Współpraca z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi,instytucjami, zakładami pracy, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi na rzecz.
7. Organizowanie edukacyjnych szkoleń i konferencji dla społeczeństwa.
8. Zbieranie funduszy na działania statutowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.