• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Animals Towarzystwo Pomocy Zwierzętom
    KRS 0000322830

Głównym celem Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz ochrony zwierząt będących w potrzebie z uwagi na bezdomność lub zagrożenie ich bytu i życia z powodu działalności człowieka lub niszczycielskich sił natury,
- działalność na rzecz ochrony Ziemi.

Nasze cele realizujemy przez:
1. Niesienie czynnej pomocy zwierzętom, których życie jest zagrożone, poprzez leczenie chorych, bezpańskich i wolno żyjących zwierząt. Stawianie ocieplanych "kocich chatek" w miejscach gdzie uniemożliwiono kotom znalezienia schronienia.
2. Dokarmianie ptactwa, w szczególności łabędzi zimujących na bydgoskich akwenach oraz zwierząt cierpiących głód.
3. Ograniczanie rozrodczości wolno żyjących kotów i psów poprzez stosowanie zabiegów sterylizacji i kastracji.
4. Przeciwdziałanie okrutnemu lub niewłaściwemu traktowaniu zwierząt poprzez czynną interwencję.
5. Upowszechnianie wiedzy o tematyce ekologicznej i ochronie zwierząt wśród ogółu społeczeństwa poprzez organizowanie prelekcji, konkursów i wystaw oraz audycji i artykułów w mediach.
6. Inicjowanie i czynny udział w akcjach związanych z ochroną Ziemi.
7. Współpraca i wspieranie innych organizacji, realizujących podobne cele jak nasze stowarzyszenie.

Działalność ANIMALS Towarzystwo Pomocy Zwierzętom opiera się wyłącznie na pracy społecznej członków Stowarzyszenia i wolontariuszy, która jest w pełnym zakresie nieodpłatna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.