• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pomoc Szkole w Otyniu"
    KRS 0000323010

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców i nauczycieli.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Otyniu oraz Dyrekcji i grona pedagogicznego w realizacji Programu Wychowawczego oraz Profilaktycznego Szkoły poprzez prowadzenie działalności wspomagającej finansowo, technicznie, szkoleniowo i informacyjnie, jako przejaw obywatelskiej troski o autonomię szkoły, wysoką jakość jej pracy oraz równe seanse wszystkich uczniów.
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania zgodnie z § 12 statutu (statut dostępny jest na stronie internetowej szkoły) oraz Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.