• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 20 w Katowicach
    KRS 0000323892

Celem działania Stowarzyszenia jest:
a. promowanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz osób niepełnosprawnych,
b. działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,
c. wspieranie szkół, zwłaszcza – Gimnazjum nr 20 w Katowicach, pomoc Szkołom w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich z przeznaczeniem na rozwój nauki, edukacji, oświaty, wychowania, oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
d. integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia i przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu,
e. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
f. inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
g. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej,
h. wspieranie uzdolnionych uczniów w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju,
i. pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu organizowanie młodzieży szkolnej,
j. promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty,
k. współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi w zakresie dotyczących celów stowarzyszenia,
l. promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do podniesienia jakości edukacji,
m. upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży,
n. promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży,
o. wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie uzdolnionych, mających problemy z nauką oraz niepełnosprawnych,
p. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.