• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja CMP - Czy Mogę Pomóc?
    KRS 0000324016

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w zakresie:
1) ochrony zdrowia, w szczególności poprzez niesienie bezpłatnej pomocy lekarskiej niezamożnym osobom potrzebującym, organizowanie akcji promocji zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia oraz podejmowanie innych działań mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego
2) oświaty i wychowania, w szczególności poprzez pomoc finansową i organizacyjną dla rodzin patologicznych oraz zagrożonych patologią
3) opieki i pomocy społecznej, w szczególności poprzez pomoc o charakterze finansowym i organizacyjnym osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.