• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu
    KRS 0000324716

Misja:
1. Organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin wielodzietnych, z rodzin rozbitych, niewydolnych życiowo, patologicznych
2. Organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku zimowego i letniego
3. Organizowanie czasu wolnego poprzez działalność 2 świetlic środowiskowych dla podopiecznych TPD. Tworzenie właściwych warunków rozwoju dzieci.

Prowadzone działania:
1. Organizacja kolonii zimowych, letnich, półkolonii
2. Pomoc materialna dla rodzin w trudnych warunkach materialnych
3. Współpraca z Urzędem Gminy, Zakładami Pracy, Policją itp.
4. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez działalność świetlic środowiskowych dla podopiecznych TPD.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.