• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Ku Przyszłości" w Partyni
    KRS 0000324964

Misja:
1. Globalnie pojęty rozwój osobowy dzieci, młodzieży, dorosłych.
2. Organizowanie szeroko rozumianych inicjatyw kulturalnych i oświatowych.
3. Działania z zakresu wyrównywania szans na rynku pracy.
4. Wyrównywania szans edukacyjnych, przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom.
5. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz wszelkim formom dyskryminacji i etykietyzacji społecznej.
6. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji.
7. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
8. Wspieranie przedsiębiorczości, samozatrudnienia, inicjatyw gospodarczych oraz sektora biznesowego.
9. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej.
10. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, ochrony środowiska, rozwoju kultury fizycznej oraz podnoszenia świadomości społecznej z tych obszarów.
11. Działalność na rzecz rozwoju ochotniczej straży pożarnej.
12. Pomoc w obszarze zdrowia psychicznego, a w szczególności; psychoedukacja, psychoprofilaktyka, oraz psychoterapia zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.
13. Wspieranie wszelkich inicjatyw innowacyjnych z różnych obszarów (gospodarki, kultury, edukacji, biznesu itp.)
14. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym wspieranie turystyki wiejskiej i agroturystyki.
15. Działalność w zakresie przepływu informacji i poradnictwa obywatelskiego.
16. Propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia społecznego.
17. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
18. Ochrona praw zwierząt i wspieranie inicjatyw ekologicznych.

Prowadzone działania:
Pozyskano środki na przeprowadzenie następujących działań (są one w toku realizacji lub będą zrealizowane do grudnia 2009 r.):
1. Utworzenie Klubu Seniora - spotkania z ciekawymi ludźmi oraz zajęcia sportowe dla seniorów.
2. Zajęcia teatralno-taneczne dla dzieci w wieku szkolnym.
3. Kurs tańca dla młodzieży.
4. Zajęcia kulinarne oraz sportowe dla kobiet.
5. Zajęcia karate dla młodzieży.
6. Święto Chleba - dożynki wiejskie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.