• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Czarna Owca Pana Kota
    KRS 0000325626

Fundacja Czarna Owca Pana Kota jest powstałą w marcu 2009 roku organizacją pozarządową zajmującą się pomocą bezdomnym kotom, oraz upowszechnianiem w społeczeństwie wiedzy z zakresu ich humanitarnego traktowania. Fundacja prowadzi działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, dorosłych, promuje wolontariat na rzecz zwierząt, a także realizuje filmy dokumentalne i wydaje publikacje na temat pomocy zwierzętom.

Fundacja prowadzi:
- bieżące działania na rzecz wolno-bytujących kotów - dokarmianie ich i budowanie domków,
- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
- działania promocyjne, akcje i kampanie w tym realizowanie filmów dokumentalnych, wydawanie publikacji na temat sytuacji zwierząt,
- cykle spotkań otwartych,
- poradnictwo z zakresu kociej behawiorystyki,
- bazę informacji dla opiekunów zwierząt,
- interaktywną stronę www - www.czarnaowca.org,
- szkolenia profesjonalizujące dla pracowników/pracowniczek, wolonatriuszy/wolontariuszek organizacji pro-zwierzęcych.

Na bieżąco Fundacja prowadzi następujące projekty:

- Kot nie ślimak (domku nie nosi) - projekt polegający na prowadzeniu warsztatów budowy domków dla bezdomnych kotów, budowaniu i dostarczaniu potrzebującym kotom domków. Fundaca dostarczyła 57 domków potrzebującym kotom.

- Kotering - projekt pomocowy skupiający się na pomocy w dokarmianiu, monitoringu ilościowym kociej populacji oraz kontrolowaniu warunków bytowych oraz zdrowia zwierząt.

- Wszechnica pod Kotem - cykl spotkań otwartych o interdyscyplinarnym charakterze, mających na celu poszerzenie wiedzy na temat zwierząt, ich praw, promocję właściwych postawy wobec zwierząt, odbywających się w formule dyskusji, wykładów, pokazów filmów. Dotychczas odbyło się 16 spotkań w ramach projektu: m.in. pokaz filmu Pawła Łozińskiego "Kici, kici" połączony z dyskusją, spotkanie z Naczelnym Rabinem Krakowa, Boaz Pashem, spotkanie z psycholożką zwierzęcą nt. behawiorystyki zwierząt, spotkanie o podziale ról w "zakoconej" rodzinie, oraz o kotach w komiksie polskim, o wykorzystywaniu zwierząt w przemyśle, jak również spotkanie ze znanym amerykańskim aktywistą ruchu pro-zwierzęcego dr Stevenem Bestem.

- Koty uczą dzieci - interaktywne warsztaty empatyczności według autorskiego pomysłu Fundacji są prowadzone w trzech wersjach - dla przedszkolaków, dzieci ze szkoły podstawowej (warsztaty empatyczno-komiksowe, gdzie dzieci uczestniczą w empatyzujących grach i zabawach, a podstawą warsztatów jest komiks, a następnie zdobytą wiedzę zawierają w tworzonych przez siebie komiksach lub rysunkach zwierząt) oraz młodzieży gimnazjalnej i licealnej (warsztaty na podstawie filmów nakręconych przez Fundację). Dotychczas Fundacja przeszkoliła ponad 1100 dzieci i młodych ludzi.

Fundacja dotychczas zrealizowała następujące projekty:

- Szkolić siebie, szkolić innych - wzmocnienie merytoryczne i instytucjonalne kadry Fundacji Czarna Owca Pana Kota –Półroczny projekt był realizowany od marca do sierpnia 2010.
W ramach projektu: zostało przeprowadzonych 16 warsztatów empatyczności względem zwierząt dla przedszkolaków i dla uczniów /uczennic szkół podstawowych, zostały przeprowadzone dla dzieci ze szkół podstawowych 4 warsztaty budowy domków dla kotów,został zrealizowany 25-minutowy film "Stan zakocenia" traktujący o bezdomności kotów w mieście, osobach im pomagających, dobrych praktykach w tym względzie.

- Mamy kota na punkcie wolontariatu - dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt był realizowany od lipca do grudnia 2010 roku. W ramach projektu: została wydana publikacja "Kocie kwartały. Przewodnik po kotach", odbyło się 5 spotkań na tematy związane z pomocą bezdomnym zwierzętom i podejmowaniem wolontariatu na rzecz organizacji prozwierzęcych, odbyły się 4 sesje kreatywne skierowane do dzieci i młodzieży, odbyło się 3-dniowe szkolenie dla 20 pracowników/czek, wolontariuszy/szek małopolskich organizacji pro-zwierzęcych oraz osób chcących nimi zostać (Pozyskiwanie funduszy dla ngo prozwierzęcych, PR w organizacjach prozwierzęcych, Podstawy tworzenia grafiki komputerowej na bazie wolnego oprogramowania).

- Nakręceni aktywizmem - projekt dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK był realizowany marzec – lipiec 2011.
W ramach projektu: został zrealizowany 45 minutowy film dokumentalny "Powodzięta" poświęcony osobom, które podczas ubiegłorocznej powodzi w Krakowie zabrały z zagrożonego powodzią schroniska zwierzęta a potem je zatrzymały na stałe.

- Sieć OFF - Ogólnopolskie Forum Fauna dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt w toku, skierowany do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z całego kraju zajmujących się pomocą zwierzętom i ochroną ich praw.

Od marca do czerwca 2012 roku Fundacja realizowała projekt „Od humnitaryzacji do demokratyzacji -wsparcie białoruskich pozarządowych organizacji pro-zwierzęcych". 10 przedstawicieli/lek 3 białoruskich organizacji pro zwierzęcych uczestniczyło w 7-dniowej wizycie studyjnej w Polsce podczas której spotykali/ły się z przedstawicielami i przedstawicielkami polskich organizacji pro zwierzęcych, odwiedzali/ły prowadzone przez polskie NGO pro zwierzęce domy tymczasowe i schroniska, szkolili/ły się z zakresu pozyskiwania funduszy na działania, PR i kontaktów z mediami, zarządzania organizacją, pozyskiwania wolontariuszy, negocjacji z urzędami i biznesem. Projekt został dofinansowany Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu "Przemiany w Regionie - RITA" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Fundacja jest członkinią Koalicji dla Zwierząt - inicjatywy zrzeszającej polskie organizacje pozarządowe pracujące nad zmianą Ustawy o prawach zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.