• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Parent Project Muscular Dystrophy"
    KRS 0000325747

Fundacja powstała w 2009r. i od początku, w myśl idei łączenia osób chorujących na różne rodzaje dystrofii, w jej skład wchodzą zarówno rodzice chłopców z DMD, jak i chorzy na LGMD oraz osoby rozumiejące problemy z nią związane. Do tej pory działamy w niezmienionym składzie. Pracujemyc społecznie, wykorzystując posiadane umiejętności.
Powodem dla którego powstała nasza Fundacja były problemy z jakimi musimy się borykać w dniu codziennym.

Naszą misją jest zgromadzenie wszystkich rodzin dotkniętych dystrofiami mięśniowymi, a swoje cele zamierzamy realizować poprzez:
a) popularyzowanie idei Fundacji, informowanie i uświadamianie zmierzające do pełnej integracji osób chorych na dystrofie mięśniowe ze społeczeństwem, poprzez środki masowego przekazu, publikacje własne i inne,
b) wyszukiwanie i rejestrowanie chorych na dystrofie mięśniowe na terenie jej działania,
c) występowanie do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących rehabilitacji, socjalno-bytowych, zawodowych i innych osób z dystrofiami mięśniowymi,
d) współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami i organizacjami, których cele są zbliżone do celów Fundacji,
e) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi uczestnikami życia publicznego w zakresie objętym celami Fundacji,
f) organizowanie grup wolontariuszy do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.