• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dolnośląskie Forum Integracyjne
    KRS 0000325923

Celem Stowarzyszenia jest:
a) Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
b) Rozwój demokracji, zwłaszcza w odniesieniu do środowisk lokalnych.
c) Promocja aktywności obywatelskiej.
d) Zwiększanie poziomu integracji społecznej
e) Aktywizacja obywatelska, społeczna i zawodowa przedstawicieli społeczności lokalnych, w szczególności grup zagrożonych dyskryminacją, marginalizacją, wykluczeniem społecznym.
f) Wspieranie działań na rzecz ochrony równości szans wszystkich grup społecznych.
g) Inicjowanie i realizowanie zadań służących poprawie sytuacji osób starszych oraz niepełnosprawnych.
h) Prowadzenie działań szkoleniowych i informacyjnych wpływających na rozwój organizacji pozarządowych w Polsce.
i) Rozwijanie współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej, w szczególności w obszarze polityki społecznej, edukacji, w zakresie demokracji i poszanowania wartości narodowych.
j) Wspieranie współpracy polskich samorządów lokalnych i regionalnych, w szczególności w obszarze działań związanych z realizacją założeń polityki promującej rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
k) Pobudzanie aktywności lokalnej, wspieranie budowania więzi międzynarodowych oraz międzykulturowych.
l) Promocja regionu, jego walorów turystycznych, uzdrowiskowych, gospodarczych w kraju oraz zagranicą.
m) Podnoszenie wiedzy i świadomości w zakresie integracji europejskiej i funkcjonowania Unii Europejskiej oraz przybliżanie kultury i obyczajów krajów europejskich.
n) Umacnianie i propagowanie dziedzictwa narodowego i kultury, tradycji, obyczajów poszczególnych regionów Polski i grup narodowościowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, staży, praktyk i wyjazdów studyjnych.
b) Realizację programów prospołecznych.
c) Realizację kampanii społecznych.
d) Wspieranie działań i przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego w zakresie zwalczania dyskryminacji, rozwoju kultury, nauki, edukacji i rozwoju lokalnego.
e) Współpracę z rządowymi i pozarządowymi instytucjami polskimi i europejskimi oraz innymi zagranicznymi organami samorządowymi, zagranicznymi i krajowymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi (w tym szkołami i uczelniami).
f) Inicjowanie i organizowanie wystaw, imprez masowych oraz integracyjnych.
g) Gromadzenie, utrwalanie i upowszechnienie informacji o sytuacji różnych grup społecznych w kraju i zagranicą.
h) Gromadzenie, utrwalanie i upowszechnienie informacji o procesie integracji europejskiej.
i) Upowszechnianie i promowanie standardów jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Nasze Stowarzyszenie istnieje od marca 2009 roku, ale może wykazać się sporą aktywnością (www.dfi.org.pl) jako:

Organizowaliśmy:
-spotkanie z autorką książek ONI, MY, BYLI, JESTEŚMY - Teresą Torańską
-koncert niewidomego artysty i wrocławskiego dziennikarza Leszka Kopcia,
-obchody Międzynarodowego Święta „Białej Laski”.
-obchody „900-lecia Psiego Pola” - jedno z najważniejszych i największych działań integracyjnych we Wrocławiu w 2009 r.
-I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Kobierzyc

WSPÓŁORGANIZOWALIŚMY:
- konferencję „Przestrzeń publiczna - przestrzeń przyjazna" na przykładach Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu,
- V Trzebnickie Forum Integracyjne - Forum to miejsce prezentacji nowych możliwości, a zarazem nawiązywania kontaktów oraz wymiany doświadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, działaczy organizacji pozarządowych, samorządowców i profesjonalistów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.