• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Grupa Inicjatyw Lokalnych "GIL"
    KRS 0000326208

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska.

Celami Stowarzyszenia są również inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności charytatywnej;
c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
d) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
e) ochrony i promocji zdrowia;
f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
h) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
j) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
k) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
l) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
m) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
n) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
o) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
p) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
q) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
r) ratownictwa i ochrony ludności;
s) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
t) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
u) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
v) promocji i organizacji wolontariatu;
w) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, w zakresie określonym w pkt a)- w).

Stowarzyszenie ukierunkowane jest na działania związane z popularyzowanie turystyki, krajoznawstwa, edukację regionalną, rozwój dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.