• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Horyzont - Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie
    KRS 0000326644

Misja
1. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizm, narkomania, nikotynizm, przemoc, prostytucja.
2. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania
3. wspieranie rozwoju opieki pedagogicznej, psychologicznej i psychiatrycznej, a w szczególności psychoterapii dzieci młodzieży i rodziny
4. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży .
5. udzielanie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, oraz rodzinom niepełnym, a także pomocy dzieciom osieroconym, opuszczonym i zaniedbanym
6. wspomaganie rodziców, wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych .
7. inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych .
8. promocja i organizacja wolontariatu
9. promowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz działalność kulturalna i kulturalno - oświatowa jako forma efektywnego i twórczego sposobu spędzania czasu wolnego.
10. współdziałanie z władzami centralnymi i terenowymi, organami organizacji rządowej, szkołami i innymi placówkami wychowania, zdrowotnymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi działającymi w kraju i po za jego granicami, na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinie.
11. ochrona i promocja zdrowia
12. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
13. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
14. udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom w trudnych sytuacjach życiowych ,jak również w celu rozwoju talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży, w celu zapobiegania i wychodzenia z bezdomności, a także instytucjom państwowym i społecznym w celu zapewnienia wypoczynku letniego i zimowego .
15. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w tym praw dziecka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji .
16. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i zagranicą
17. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt, oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
18. działalność charytatywna
19. prowadzenie działalności badawczej mającej na celu diagnozowanie potrzeb dzieci, młodzieży, rodzin oraz placówek opiekuńczo -wychowawczych oraz upowszechnianie tych informacji
20. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
21. pomoc rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo - wychowawczym
22. pomoc wychowankom rodzin zastępczych, placówek rodzinnych i innych placówek opiekuńczo -wychowawczych którzy ukończyli 18 lat, usamodzielnieniu się praz uzyskaniu zatrudnienia
23. pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom zagrożonym jej utratą.

Prowadzone działania
Ważniejsze zadania zrealizowane przez Fundację Pomocy Dzieciom Rodzinie Horyzont w Opolu
na rzecz społeczności lokalnej Miasta Opola w roku 2009
1 . W miesiącu marcu Fundacja podpisała umowę z Opolskim Bankiem Żywności z siedzibą w Luboszycach, w związku z tą umową, Fundacja przystąpiła do realizacji Europejskiego programu pomocy żywnościowej skierowanego (PEAD) - dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. Fundacja w bieżącym roku przekazała w ciągu tego okresu najbardziej potrzebującym blisko 17 ton żywności, z tej pomocy z korzystało ponad 400 najuboższych rodzin miasta opola w tym samotne matki z dziećmi, rodziny wielodzietne (w tym ponad 1000 osób). Fundacja współpracuje z miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Opolu, który wspiera działania fundacji .
2 . W miesiącu maju Fundacja Współorganizowała wraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci największą zabawę z okazji Dnia Dziecka w Województwie Opolskim dla ponad 1200 dzieci, w tym dzieci i młodzieży z 10 opolskich świetlic środowiskowych, Pogotowia Opiekuńczego, rodzin zastępczych .zabawa odbyła się 30 maja na terenie centrum Handlowego Karolinka w Opolu, zapewniono dzieciom wiele atrakcji, odbyły się spektakle, pokazy, liczne warsztaty, występy taneczne i konkursy. Wszystkie dzieci trzymały też paczki z okazji Dnia Dziecka
3. W miesiącu sierpniu Fundacja podpisała umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na realizację zadania z zakresu Ochrona i Promocja Zdrowia. Program Fundacji dotyczył profilaktyki chorób nowotworowych i był skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 4- 15, lat . w ramach tego programu Fundacja w miesiącu październiku i listopadzie przeprowadziła bezpłatne badania USG jamy brzusznej, przebadano ponad 200 dzieci z terenu miasta Opola i województwa opolskiego.
4. W miesiącu wrześniu Fundacja wzięła udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności - „Podziel się Posiłkiem”, podczas dwudniowej zbiorki w trzech opolskich supermarketach, wolontariusze fundacji zebrali blisko 600 kg żywności która została przekazana bezpośrednio dla dzieci z najuboższych rodzin miasta Opola
5. W dniach 4-5-6 grudnia Fundacja wzięła udział w ogólnopolskiej w świątecznej zbiórce żywności podczas której 38 wolontariuszy Fundacji- między innymi z gimnazjum nr1 w Opolu, Zespołu Szkół Plastycznych, studentów III roku pracy socjalnej Uniwersytetu Opolskiego w sześciu opolskich marketach zebrało ponad 1250 kg żywności -10 % z całości województwa opolskiego, zebrana żywność, została przekazana przed Świętami Bożego Narodzenia blisko 400 najuboższym rodzinom miasta opola.
6 . W dniu 12 grudnia Fundacja z organizowała dużą zabawę mikołajową dla 100 dzieci ze wszystkich opolskich świetlic środowiskowych, która odbyła się w Sali DD.Złota Jesień przy ul. Hubala 4, w czasie zabawy odbyły się liczne konkursy z nagrodami, występy, zapolu capoeira, zespołu z teatru wizji plastycznej ASCEZA z MDK w Opolu, jak również występy artystyczne dzieci z opolskich świetlic, na koniec zabawy wszystkie dzieci otrzymały prezenty.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.