• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Opolski Projektor Animacji Kulturalnych"
    KRS 0000326670

Nasze cele:
- Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności artystycznej.
- Ochrona i promocja kulturowego dziedzictwa miasta i regionu.
- Podejmowanie i wspieranie prorozwojowych inicjatyw w Opolu i w regionie.
- Kształtowanie i rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego.
- Kształtowanie twórczych i obywatelskich postaw wśród dzieci i młodzieży.
- Ochrona praw człowieka i obywatela.
- Rozwijanie i intensyfikowanie procesu edukacji kulturalnej.
- Promocja społeczna aktywności kulturalnej i ekologicznej.
- Tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno–kulturalnym.
- Propagowanie i umacnianie kulturowych podstaw społeczeństwa europejskiego, zgodnych z ideami Unii Europejskiej: m. in. upowszechnianie postaw i idei tolerancji, szerzenie pluralizmu kulturowego.
- Promocja i organizacja wolontariatu.
- Przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim patologiom społecznym.
- Działalność wspomagająca i promująca rozwój wspólnot lokalnych.
- Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
- Nauka i edukacja.
- Turystyka i krajoznawstwo.
- Świadczenie szeroko pojętej pomocy w szczególności osobom w wieku podeszłym, starczym i sędziwym.
- Podtrzymywanie aktywności osób w wieku podeszłym, starczym i sędziwym w życiu społecznym i kulturalnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.