• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Usłyszeć Afrykę
    KRS 0000326769

Misja
Celem Fundacji jest niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i oświatowej krajom rozwijającym się na kontynencie afrykańskim.

Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami poprzez:
1) pozyskiwanie, transport i dystrybucję środków pomocy,
2) organizowanie wyjazdów wolontariuszy
3) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży humanitarnych i rozwojowych wzorców zachowań i umiejętności oraz etycznego postępowania,
4) tworzenie programów edukacyjnych mających na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie globalnym,
5) prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej,
6) tworzenie i wspieranie placówek pomocy,
7) prowadzenie szkoleń oraz upowszechnianie materiałów związanych z celem działania Fundacji,
8) pozyskiwanie informacji o miejscach wymagających pomocy,
9) organizowanie konferencji i seminariów,
10) organizowanie zbiórek publicznych,
11) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w zakresie objętym celem fundacji,
12) organizowanie kampanii informacyjnych i imprez oświatowo-kulturalnych,
13) udzielanie stypendiów edukacyjnych i socjalnych dzieciom i młodzieży afrykańskiej
14) działalność i budowa domu dla dzieci ulicy w Ugandzie
15) działalność na rzecz imigrantów i uchodźców w kraju i zagranicą
16) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego
17) sprzedaż przedmiotów darowizn na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.