• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dajmy Dzieciom Szansę"
    KRS 0000327927

Celami Fundacji są:
1. Pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom zagrożonym jej utratą,
2. Pomoc rodzicom lub osobom samotnie wychowującym dzieci zagrożonym utratą praw rodzicielskich,
3. Pomoc rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo - wychowawczym,
4. Pomoc wychowankom rodzin zastępczych, placówek rodzinnych i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy ukończyli 18 lat w usamodzielnieniu się oraz uzyskaniu zatrudnienia,
5. Udzielanie pomocy rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dzieciom i młodzieży z takich rodzin,
6. Wspieranie opieki nad rodziną i dziećmi.
7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
8. Poprawa sytuacji życiowej dzieci i młodzieży dotkniętej biedą, ubóstwem i niepełnosprawnością.

Prowadzone działania:
Członkowie zarządu Fundacji prowadzą obecnie pogotowie rodzinne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.