• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Wspólne Dobro"
    KRS 0000328038

Misja:
Wspieranie dzieci i młodzieży poradą pedagogiczną i psychologiczną.
Pomoc w zdobywaniu wiedzy umożliwiającą spełnienie funkcji społecznych i zawodowych.
Promocja kultury,w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej.
Działania na rzecz integracji ze społecznością lokalną, ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i międzynarodową.
Promocja i ochrona zdrowia.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
Organizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych związanych z nauką i oświatą.
Podnoszenie standardów życia dla dzieci i młodzieży.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Kształtowanie osobowości młodych ludzi poprzez kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury oraz tradycji.
Profilaktyka przeciwko narkomani, przemocy.
Edukacja proekologiczna.
Doradztwo rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.
Działalność rozrywkowo- rekreacyjna.
Działalność wydawnicza.


Prowadzone działania:
Stowarzyszenie w szczególności prowadzi swoje działania na rzecz dzieci z Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku.
Wspieranie dzieci i młodzieży poradą psychologiczną i pedagogiczną oraz doradztwo dla rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.
Krzewienie kultury fizycznej i sportu.
Krajoznastwo i wypoczynek dla dzieci i młodzieży.Organizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych związanych z nauką i oświatą.
Integracja ze środowiskiem lokalnym i osób niepełnosprawnych.
Promocja i ochrona zdrowia oraz wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.