• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom Zachwytowo
    KRS 0000328832

Celami Fundacji są:
1. Pomoc dzieciom z rodzin alkoholowych, biednych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i innymi dysfunkcjami społecznymi związanymi z problemem uzależnienia występującego w rodzinie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Prowadzenie poradnictwa i wsparcia pedagogicznego i psychologicznego.
b) Wspieranie trzeźwych i bezpiecznych form rozrywki i spędzania wolnego czasu.
c) Działalność edukacyjną i rekreacyjną.
d) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
e) Prowadzenie Klubu Młodzieżowego oraz świetlicy środowiskowej dla dzieci.
f) Dożywianie dzieci i młodzieży
g) Wdrażanie dzieci i młodzieży do wypełnianie ról społecznych i życiowych poprzez różne formy profilaktyki, terapii i terapii zajęciowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.