• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Edukacyjne "Razem"
    KRS 0000329330

Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy:
- Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w działalności kulturalno-oświatowej oraz nowoczesnej edukacji i medialnej
- Współpraca i wzajemna pomoc członków stowarzyszenia
- Unowocześnianie bazy dydaktycznej placówek kulturalno-oświatowych
- Udzielanie pomocy w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży
- Wspieranie inicjatyw ułatwiających integrację placówek oświatowo-wychowawczych województwa lubuskiego
- Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji:
- Rozwijanie technik informatycznych i wykorzystanie zasobów medialnych w pracy z dziećmi
- Organizacja imprez kulturalno-oświatowych
- Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
- Udzielanie pomocy rodzicom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży
- Tworzenie warunków do pełnego i równomiernego rozwoju intelektualnego, duchowego, emocjonalnego, społecznego, artystycznego i fizycznego młodego pokolenia.
- Integracja środowiska lokalnego w trakcie realizacji celów statutowych.
- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- Prowadzenie działalności charytatywnej w środowisku lokalnym.
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
- Realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa i wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
- Promocja i organizacja wolontariatu.

Prowadzone działania:
Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi Punkt Przedszkolny w dzierżawionym budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej przy ulicy Osadniczej 3 w Gorzowie Wlkp. Działają 3 grupy dla dzieci w wieku od 2,5-5 lat. Są wolne miejsca. Ceny konkurencyjne w stosunku do przedszkoli komercyjnych i zbliżone do cen w przedszkolach miejskich.

Zapraszamy także na naszą stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Edukacyjne-Razem-w-Gorzowie-Wielkopolskim/163320550346159

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.