• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Dla Jednego Uśmiechu"
    KRS 0000330712

Celem Stowarzyszenia jest:
1) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) zabieganie o inicjatywy na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
3) podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym;
4) podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
5) wspieranie wszelkich form krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
7) wspieranie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.