• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin "Ponad Granicami"
    KRS 0000330742

Misją naszego stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność na rzecz dzieci i ich rodzin, wspomaganie ich we wszelkich trudnościach oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Bardzo ważnym celem, jaki przed sobą stawiamy jest dbanie o wszelaki rozwój dziecka, które korzysta z zajęć naszej świetlicy. Dbamy, aby każde dziecko miało możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz doskonalenia swoich umiejętności. Staramy się, aby rozwój ten następował we wszelkich płaszczyznach i aspektach.

Swoją misję realizujemy poprzez:
a) zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej,
b) pomoc dydaktyczną,
c) organizację czasu wolnego dziecka,
d) rozwój zainteresowań i uzdolnień,
e) kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych,
f) kształtowanie postawy szacunku dla kultury i tradycji, w tym tradycji regionalnych,
g) oddziaływania zapobiegawcze i korekcyjne w sytuacjach zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
h) organizację półkolonii i ferii,
i) wspieranie rodzin ze szczególnym uwzględnieniem rodzin o niskim statusie materialnym,
j) współpracę z rodzicami i instytucjami społecznymi,
k) pomoc psychologiczną i diagnozę,
l) organizowanie szkoleń (w szczególności "Szkoły dla Rodziców"),
ł) organizację imprez o charakterze profilaktyczno - sportowym, prospołecznym i rekreacyjnym,
m) działalność charytatywną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.