• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjazna Piła
    KRS 0000330967

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze charytatywnym, którego misją są działania na rzecz:
1. wzrostu atrakcyjności społeczno-gospodarczego miasta Piły i okolic,
2. integracji środowisk lokalnych,
3. polepszenia warunków życia mieszkańców adekwatnych do zmian gospodarczych, z jednoczesnym poszanowaniem i ochroną środowiska naturalnego,
4. rozwój kompetencji mieszkańców związany z dostępem do nowoczesnych form kształcenia,
5. wsparcie środowisk zagrożonych regresem i marginalizacją życia społecznego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. inicjowanie i aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju lokalnego;
2. realizację projektów przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego;
3. pozyskiwanie zewnętrznych form dofinansowania.
4. wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci, młodzieży oraz kształcących się dorosłych;
5. udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w placówkach oświatowych;
6. motywowanie rodziców i opiekunów do działań na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży;
7. koncentrowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i kształcących się dorosłych poprzez tworzenie koalicji.
8. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami realizującymi cele społeczne.
9. wspomaganie placówek oświatowych w zakresie utrzymania i modernizacji jej obiektów.
10. kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem mieszkańców;
11. kształtowanie systemu motywacyjnego do rozwoju kompetencji;
12. wspomaganie mieszkańców ze środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez różnego typu poradnictwo;
13. propagowanie zdrowego trybu życia i organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych;
14. propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w lokalnej społeczności;
15. propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
16. wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i dorosłych zaniedbanych środowiskowo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.