• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej
    KRS 0000332437

Celem Stowarzyszenia jest:
- wspomaganie Zespołu Szkół im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w rozwijaniu działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej,
- wspieranie społecznej aktywności obywateli w tym między innymi takich grup społecznych jak nauczyciele, uczniowie i ich rodziny w rozwijaniu działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, w podnoszeniu świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Szkół im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej,
- propagowanie osiągnięć Szkoły w środowisku lokalnym, wspomaganie integracji społeczności szkolnej z innymi wspólnotami w tym wymiana młodzieży ze szkołami za granicą,
- promocja uczniów i absolwentów Szkoły, poprzez eksponowanie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu społeczno-gospodarczym,
- wzmacnianie szans edukacyjnych młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i zamieszkującej na terenach wiejskich, młodzieży niepełnosprawnej, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wspomagających rozwój i integrację społeczności lokalnej,
- wspieranie kreatywności i promocja innowacyjności w tym pomoc w rozszerzaniu bazy naukowo - dydaktycznej Szkoły, pomoc finansowa i rzeczowa dla Zespołu Szkół im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.