• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Zawsze Razem"
    KRS 0000332853

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy o Ziemi Bytowskiej, Polsce i Unii Europejskiej w szczególności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, kulturalnej i promocyjnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i
pomocy w realizacji przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży, środowiska szkolnego i lokalnego.

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
1. Prowadzenie oraz wspieranie informacji i edukacji ekologicznej jak również innych działań przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego.
2. Prowadzenie i wspieranie informacji o edukacji regionalnej mających na celu ochronę dóbr kultury i tradycji i poszerzania wiedzy o Ziemi Bytowskiej i Pomorzu.
3. Oddziaływanie i wspomaganie rozwoju sztuki, kultury, sportu, edukacji, nauki i wychowania.
4. Wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Ziemię Bytowską.
5. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
6. Działania rozwijające turystykę i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
7. Upowszechnianiu wiedzy o Unii Europejskiej i innych krajach.
8. Propagowanie postaw tolerancji, współpracy i integracji między różnymi społecznościami lokalnymi
9. Kształtowanie właściwych postaw postępowania i działalności z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym.
10. Wspierania przedsiębiorczości i promowanie aktywnych postaw.
11. Wspieranie wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.