• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Sportu Szkolnego "Juvenia"
    KRS 0000332945

Stowarzyszenie Sportu Szkolnego "Juvenia" jest dobrowolnym, powszechnym i samorządnym stowarzyszeniem sportowo - wychowawczym uczniów, nauczycieli i innych osób działających dla dobra sportu szkolnego.
Rozwija kulturę zdrowotną, fizyczną oraz sport wśród młodzieży szkolnej.
Jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej.
Uczestniczy w realizacji zadań w dziedzinach: edukacji narodowej, zdrowia, kultury fizycznej, ekologii i ochrony środowiska lub innych, zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
Podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans i warunków uczestniczenia wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej. a w szczególności tych grup, które ze względu na warunki zdrowotne i socjalne nie mają równych szans rywalizacji w różnych formach współzawodnictwa sportowego.
Działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy, w szczególności nauczycieli i rodziców i dba o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.