• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC
    KRS 0000334007

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC została utworzona w lipcu 2009 roku przez Andrzeja Czerneckiego, syna Patrona Fundacji – Romana Czerneckiego. Fundację powołano z myślą o dalszej realizacji szczytnych celów Profesora Romana Czerneckiego, który w okresie okupacji prowadził tajne nauczanie w Słupi Jędrzejowskiej (woj. świętokrzyskie) i okolicach. Misją Fundacji EFC jest wspomaganie rozwoju edukacyjnego zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich, szczególnie tej niezamożnej, a co za tym idzie danie szansy na lepszy start kariery. Obecnie Fundacja EFC prowadzi dwa programy stypendialne – Marzenie o Nauce skierowany do młodzieży pragnącej się uczyć w najlepszych liceach w Polsce oraz program Wymarzone Studia adresowany do Stypendystów EFC myślących o studiach na najbardziej prestiżowych uczelniach.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) udzielanie stypendiów, wspomaganie finansowe i rzeczowe niezamożnej, uzdolnionej młodzieży uczącej się w gimnazjach, liceach, szkołach wyższych Ina poziomie podyplomowym;
b) wspomaganie rozwoju młodzieży wybitnie uzdolnionej m.in. poprzez stwarzanie możliwości kontaktu z profesjonalnymi twórcami i autorytetami w danej dziedzinie, rozwijanie jej zainteresowań przez organizację i finansowanie warsztatów edukacyjnych, szkoleń, kursów, wykładów i innych form dokształcania i zajęć pozalekcyjnych, nauki języków obcych oraz wypoczynku zimowego i letniego;
c) współpraca z samorządem lokalnym i przedsiębiorcami o zbliżonym profilu działania, wspomaganie innych organizacji pozarządowych, o zbieżnych celach statutowych oraz organizowanie lub wspomaganie przedsięwzięć dydaktycznych, naukowych, artystycznych służących edukacji młodzieży;
d) budowę i prowadzenie placówki pedagogicznej, w postaci gimnazjum i/lub liceum z internatem;;
e) prowadzenie działań mających na celu nagłośnienie problemów uczniów, studentów i ich opiekunów, w tym organizowanie wystaw, konferencji, konkursów i imprez;
f) prowadzenie badań środowiskowych dotyczących uzdolnionej młodzieży, młodzieży niezamożnej, młodzieży ze środowisk wiejskich i źródeł problemów, z którymi ta młodzież się spotyka;
g) administrowanie projektami rozwoju edukacji i kultury;
h) organizowanie szkoleń i warsztatów, programów z zakresu edukacji wspomaganie i propagowanie motywacyjnych metod nauczania, pobudzających młodzież do dalszego rozwoju edukacyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.