• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasz Dworek"
    KRS 0000334467

Celem Stowarzyszenia jest:
-Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego przez organizowanie: spotkań z mieszkańcami, imprez kulturalnych i turystycznych, festynów i zabaw dla dzieci i dorosłych,
-Działanie na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,
-Działania propagujące rozwój fizyczny i intelektualny dzieci i młodzieży,
-Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych,
-Inicjowanie działań i działanie na rzecz rozwoju wsi, lepszego zaspokajania różnych potrzeb jej mieszkańców,
-Działania na rzecz niesienia pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,
-Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych,
-Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
-Promowanie historii i walorów turystycznych wsi Dworek oraz Miasta i Gminy Lwówek Śląski,
-Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.