• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
    KRS 0000334562

Stowarzyszenie Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zostało powołane w kwietniu 2009 roku z inicjatywy Urzędu Miasta Płocka, organizacji turystycznych działających na terenie miasta i okolic oraz przedstawicieli płockiej branży turystycznej.
W chwili obecnej organizacja liczy 30 członków: przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji turystycznych, instytucji kultury i branży turystycznej.

1. Kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku miasta Płocka oraz regionu płockiego.
2. Wspieranie rozwoju turystyki.
3. Integracja środowiska turystycznego regionu płockiego.
4. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji.
5. Inicjowanie i stwarzanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki.
6. Doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć turystycznych regionu, w tym szkolenie przewodników i pilotów.
7. Prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza.
8. Inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych regionu.
9. Propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego regionu.
10. Wspieranie już istniejących podmiotów branży turystycznej.
11. Doradztwo, organizowanie warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz udzielanie wsparcia podmiotom gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze turystyki.
12. Wspieranie i nawiązywanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi działającymi w obszarze turystyki.
13. Prowadzenie informacji turystycznej na terenie działania Płockiej LOT.
14. Wspieranie rozwoju turystyki dla niepełnosprawnych.
15. Prowadzenie realizacji i koordynacji przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
16. Prowadzenie realizacji i koordynacji przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu.
17. Prowadzenie realizacji i koordynacji przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.