• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Lepsza Przyszłość
    KRS 0000335197

Głównymi celami, które postawiło przed sobą Stowarzyszenie jest prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz:
- oświaty (nauki, edukacji i wychowania),
- kultury (w szczególności podtrzymywania tradycji regionalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej jak również działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami),
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- ochrony środowiska (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),
- dobroczynności (działalności charytatywnej),
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej (w szczególności działań na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy).

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez wspieranie, dotowanie lub organizację:
- zajęć edukacyjnych i wychowawczych oraz warsztatów,
- konferencji seminariów szkoleń i wykładów,
- imprez kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych
- wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych (obozy sportowe, edukacyjne, koedukacyjne, integracyjne, itp ),
- wyjazdów i wycieczek propagujących zarówno kulturę i wymianę kulturalną (poznawanie innych kultur) jak i ochronę środowiska,
- akcji charytatywnych,
- leczenia w sanatoriach i uzdrowiskach,
- zakupu sprzętu dla osób niepełnosprawnych,
- wydawnictwa (książek, czasopism i broszur) związanego z działalnością i celami Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.