• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera "Aspi"
    KRS 0000335258

Celem Stowarzyszenia jest:
1) inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzin w sprawach dotyczących ochrony i poprawy zdrowia, rehabilitacji, edukacji i podnoszenia sprawności fizycznej, poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych;
2) wspieranie instytucji zajmujących się kształceniem, wychowywaniem i opieką nad osobami z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem;
3) rozbudzanie zamiłowania do aktywnej turystyki, rekreacji i sportu wśród osób niepełnosprawnych;

Realizujemy je poprzez:
1) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp.;
2) korzystanie ze środków masowego przekazu ( prasa, radio, telewizja ) w celu rozpropagowania społecznej działalności na rzecz osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzin przez członków Stowarzyszenia oraz szerszego nawiązania kontaktu ze społeczeństwem ludzi zdrowych;
3) gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi, pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn pieniężnych i rzeczowych, zbiórek, działalności charytatywnej, spadków i zapisów, dotacji państwowych i społecznych oraz sponsoringu;
4) organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze opiekuńczo - rehabilitacyjnym a także terapii i rehabilitacji grupowej i indywidualnej zarówno dla dzieci, jak i dorosłych osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzin;
5) organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów i plenerów rehabilitacyjnych, turnusów instruktażowych oraz szkoleń a także wczasów rodzinnych, wycieczek i obozów dla dzieci i dorosłych, dodatkowo organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
6) tworzenie kół specjalistycznych i środowiskowych grupujących dzieci i osoby z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodziny;
7) prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej wspólnie z placówkami służby zdrowia i oświaty;
8) tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych;
9) refundację poniesionych kosztów z tytułu rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia oraz kosztów związanych z udziałem w szkoleniach członków, podopiecznych i ich opiekunów oraz innych osób działających na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
10) pomoc finansową i rzeczową w organizowaniu warsztatów rzemieślniczych, stanowisk pracy nakładczej dla osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem;
11) udzielanie zapomóg finansowych osobom z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, materialnej lub życiowej;
12) pomoc finansową i rzeczową dla placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych zajmujących się osobami z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzinami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.